Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu AWS API Gateway

1. Amazon API Gateway API Gateway là dịch vụ nhận và xử lý cái lời gọi API. API đóng vai trò là "cửa trước" cho các ứng dụng để truy cập dữ liệu, logic nghiệp vụ hoặc chức năng từ các dịch vụ bac... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 11