Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sử dụng MergeAdapter trong Android

![](https://images.viblo.asia/67be09a2-077a-415a-a48b-16f624a6c651.png) Giả sử nếu bạn được đưa cho một giao diện người dùng như sau và bạn được yêu cầu để thiết kế nó, suy nghĩ đầu tiên sẽ xuất hiện trong đầu bạn là gì? Bạn có thể đưa ra một loạt các ý tưởng khác n... ...