Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

USB Accessory

Chế độ USB Accessory cho phép người dùng kết nối phần cứng máy chủ lưu trữ USB được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị chạy Android. Các accessory phải tuân theo giao thức phụ kiện Android được nêu... ...