Cài đặt

Cài đặt

Để có cái nhìn trực quan. Laravel Việt Nam cung cấp cấp một series miễn phí, giới thiệu về Laravel cho người mới học. Thật tuyệt cho cuộc chinh phục Laravel.

Yêu cầu server

Để sử dụng Laravel framework thì server của bạn cần một số yêu cầu. Tất nhiên, nếu bạn dùng Laravel Homestead thì bạn không phải làm gì cả chỉ việc ngồi cafe và chém gió thôi. Chính vì lý do đấy nên Laravel khuyến khích bạn sử dụng Homestead cho môi trường local của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Homestead, thì server của bạn cần phải cài những một số thứ dưới đây:

  • PHP >= 7.1.3
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension

Cài đặt Laravel

Laravel sử dụng Composer để quản lý các dependencies. Vì vậy, trước khi bắt tay vào sử dụng Laravel thì máy tính của bạn phải cài composer trước.

Sử dụng Laravel Installer

Đầu tên, bạn phải tải Laravel installer bằng cách sử dụng composer:

composer global require "laravel/installer"

Đảm bảo rằng bạn phải đặt thư mục $HOME/.composer/vendor/bin vào trong biến môi trường $PATH laravel để thằng Laravel có thể hiểu được.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể dùng lệnh laravel new để tạo một project Laravel ở đâu mà bạn muốn. Ví dụ, laravel new blog sẽ tạo ra một project tên là blog, trong đó các dependencies sẽ được tạo ra bên trong project đó, việc của bạn chỉ là cafe rung đùi ngồi đợi thôi.

laravel new blog

Sử dụng Composer Create-Project

Ngoài cách sử dụng Laravel Install, bạn có thể sử dụng Composer create-project trên terminal:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Phát triển trên local

Nếu máy tính của bạn đã cài PHP rồi thì bạn có thể PHP's built-in để phát triển server ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng serve Artisan command. Nó sẽ sinh ra phát triển một server tại địa chỉ http://localhost:8000:

php artisan serve

Tất nhiên, nếu bạn làm việc local bằng HomesteadValet thì việc sử dụng serve Artisan command tất nhiên là cũng hoạt động hoàn hảo.

Cấu hình

Thư mục

Sau khi cài đặt Laravel, bạn nên cấu hình web server's gốc của bạn ở thư mục public. File index.php ở trong thư mục public có nhiệm vụ là nó sẽ điều khiển tất cả các HTTP requests cho ứng dụng của bạn.

Cấu hình Files

Tất cả các files cấu hình của Laravel framework nó sẽ được đặt trong thư mục config. Với mỗi file trong thư mục đó, bạn có thể chỉnh sửa cấu hình theo ý bạn muốn.

Quyền thư mục

Sau khi cài Laravel, bạn cần phải cấu hình lại quyền một số folders. Tất cả folders bên trong storagebootstrap/cache thì thằng web server của bạn phải được phép ghi, nếu không thì Laravel sẽ không chạy. Nếu bạn sử dụng Homestead, thì bạn không phải thực hiện bước này.

Application key

Việc tiếp theo cũng không kém phần quan trọng bạn cần làm đó là cấu hình lại application key cho ứng dụng của bạn, nó là một chuỗi string random. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Composer hoặc Laravel installer, thì ứng dụng của bạn đã được cấu hình sẵn bởi lệnh php artisan key:generate, bạn sẽ không phải thực hiện nó nữa.

Thông thường, application key sẽ là một chuỗi chứa 32 ký tự. Nó có thể được cấu hình bên trong file .env. Nếu bạn không có file .env bạn cần thay đổi tên .env.example thành .env. Nếu ứng dụng của bạn chưa cấu hình application key, các user sessions và mã hóa dữ liệu khác trong ứng dụng của bạn sẽ không được an toàn!

Cấu hình bổ sung

Laravel hầu như không cần thêm những cấu hình khác. Vì vậy bạn không cần quan tâm đến nó nhiều, mà bạn có thể thoải mái bắt đầu phát triển ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể xem lại file config/app.php và tài liệu của nó. Nó chưa một số thông tin như timezonelocale và bạn có thể thay đổi theo ứng dụng của bạn.

Bạn có thể cấu hình thêm một số thành phần bổ sung của Laravel dưới đây:

Cấu hình Web Server

Pretty URLs

Apache

Laravel thêm một file public/.htaccess được sử dụng để cung cấp URLs không có index.php. Trước khi bắt đầu với Apache, hãy đảm bảo rằng đã cho phép module mod_rewrite để file .htaccess được sử dụng với server.

Nếu file .htaccess có khi bạn cài Laravel mà không hoạt động với Apache của bạn, hãy thử đoạn dưới đây:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]

Nginx

Nếu bạn sử dụng Nginx, đoạn code dưới đây sẽ điều hướng tất cả các yêu cầu đến website của bạn index.php:

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

Tất nhiên, khi sử dụng Homestead hoặc Valet, pretty URLs sẽ tự động được cấu hình sẵn.

Nguồn: https://laravel.com/docs/5.7