HTTP Responses

Tạo Responses

Chuỗi & Mảng

Tất cả các route và controller nên trả về một response để gửi cho người dùng trình duyệt. Laravel cung cấp vài cách khác nhau trả về responses. Response cơ bản nhất là trả về một chuỗi từ một route hoặc controller. The framework sẽ tự động chuyển chuỗi thành HTTP response đầy đủ:

Route::get('/', function () {
  return 'Hello World';
});

Ngoài việc trả về một chuỗi từ routes và controllers, bạn có thể trả về một mảng. The framework sẽ tự động chuyển mảng thành JSON response:

Route::get('/', function () {
  return [1, 2, 3];
});

Bạn có biết là bạn cũng có thể trả về Eloquent collections từ routes hoặc controllers? Chúng sẽ tự động chuyển thành JSON. Tuyệt vời!

Response Objects

Thông thường, bạn không chỉ trả về một chuỗi hoặc một mảng từ route hoặc controller. Mà bạn thường trả về đầy đủ Illuminate\Http\Response instances hoặc views.

Trả về đầy đủ Response instance cho phép bạn có thể tùy biến HTTP status code và headers của response. Một Response instance kế thừa từ class Symfony\Component\HttpFoundation\Response, nó cung cấp một số phương thức của HTTP responses:

Route::get('home', function () {
  return response('Hello World', 200)
         ->header('Content-Type', 'text/plain');
});

Gán Headers vào Responses

Nhớ rằng hầu hết các phương thức response là có thể móc nối với nhau, cho phép dễ dàng tạo ra một tiến trình response instances. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phương thức header để thêm một danh sách headers cho response trước khi gửi chúng lại cho người dùng:

return response($content)
      ->header('Content-Type', $type)
      ->header('X-Header-One', 'Header Value')
      ->header('X-Header-Two', 'Header Value');

Hoặc, bạn có thể dùng phương thức withHeaderstruyền vào một mảng các headers để thêm vào response:

return response($content)
      ->withHeaders([
        'Content-Type' => $type,
        'X-Header-One' => 'Header Value',
        'X-Header-Two' => 'Header Value',
      ]);

Gán Cookies vào Responses

Phương thức cookie trong response instances cho phép bạn dễ dàng gán cookies cho response. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phương thức cookie để tạo ra một cookie và dễ dàng gán nó vào response instance như sau:

return response($content)
        ->header('Content-Type', $type)
        ->cookie('name', 'value', $minutes);

Phương thức cookie ngoài ra còn có một vài đối số ít được sử dụng. Nói chung, đó là những đối số có mục đích giống như những đối số của phương thức setcookie của PHP:

->cookie($name, $value, $minutes, $path, $domain, $secure, $httpOnly)

Cookies & Encryption

Mặc định, tất cả cookies được sinh ra bởi Laravel đều được mã hòa và đăng ký vì vậy client không thể được chỉnh sửa hoặc đọc được. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cho một tập con cookies tạo ra bởi ứng dụng, bạn có thể sử dụng thuộc tính $except trong App\Http\Middleware\EncryptCookies middleware, nó nằm ở trong thư mục app/Http/Middleware:

/**
 * The names of the cookies that should not be encrypted.
 *
 * @var array
 */
protected $except = [
  'cookie_name',
];

Chuyển trang

Chuyển responses là thể hiện của class Illuminate\Http\RedirectResponse, và chứa các header cần thiến cho việc chuyển trang người dùng sang một URL khác. Có vài cách để tạo một RedirectResponse instance. Cách đơn giản nhất là sử dụng helper global redirect:

Route::get('dashboard', function () {
  return redirect('home/dashboard');
});

Thỉnh thoảng bạn có thể muốn chuyển trang của người dùng đến trang trước đó, ví dụ như trường hơp submitted form có lỗi. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng hàm helper global back helper. Trong khi nó kết hợp với session, đảm bảo rằng route đang gọi hàm back là sử dụng nhóm middleware web hoặc có tất cả session middleware được áp dụng:

Route::post('user/profile', function () {
  // Validate the request...

  return back()->withInput();
});

Chuyển trang về tên routes

Khi bạn gọi hepler redirect không có tham số, một thể hiện Illuminate\Routing\Redirector được trả về, cho phép bạn gọi bất cứ phương thức trên Redirector instance. Ví dụ, tạo ra một RedirectResponse vào tên route, bạn có thể sử dụng phương thức route:

return redirect()->route('login');

Nếu route của bạn có tham số, bạn có thể truyền chúng như là đối số thứ hai của phương thức route:

// For a route with the following URI: profile/{id}

return redirect()->route('profile', ['id' => 1]);

Populating Parameters Via Eloquent Models

Nếu bạn chuyển trang đến một route với một tham số "ID" là một thuộc tính thuộc Eloquent model, đơn giản bạn truyền bởi chính model đó. Tham số ID sẽ được lấy ra tự động:

// For a route with the following URI: profile/{id}

return redirect()->route('profile', [$user]);

Bạn cũng có thể tùy biến giá trị tham số của route, bạn phải ghi đè phương thức getRouteKey trong Eloquent model của bạn:

/**
 * Get the value of the model's route key.
 *
 * @return mixed
 */
public function getRouteKey()
{
  return $this->slug;
}

Chuyên trang đến Controller Actions

Bạn cũng có thể truyển trang đến controller actions. Đề làm việc đó, truyền controller và tên action vào phương thức action. Nhớ rằng, Bạn không cần phải có đường dẫn đầy đủ của namespace controller, RouteServiceProvider của Laravel nó tự động làm điều đó giúp bạn:

return redirect()->action('HomeController@index');

Nếu controller route của bạn có tham số, bạn có thể truyền qua như là một tham số thứ hai của phương thức action:

return redirect()->action(
  'UserController@profile', ['id' => 1]
);

Chuyển trang với dữ liệu Flashed Session

Chuyển trang tới một URL mới và flashing dữ liệu vào session có thể làm nó cùng một lúc. Thông thường, chuyển trang được thực hiện sau khi bạn flash vào session thành công. Cho thuận tiện, bạn có thể tạo một thể hiện RedirectResponse và flash dữ liệu vào session trong một lần, như bên dưới:

Route::post('user/profile', function () {
  // Update the user's profile...

  return redirect('dashboard')->with('status', 'Profile updated!');
});

Sau khi người dùng được chuyển tran, bạn có thể hiển thị nội dung flashed từ session. Ví dụ, sử dụng Blade syntax:

@if (session('status'))
  <div class="alert alert-success">
    {{ session('status') }}
  </div>
@endif

Các kiểu Response khác

Phương thức response có thể được dùng để tạo ra kiểu thể hiện response khác. Khi phương thức response được gọi không có tham số, một thực hiện của Illuminate\Contracts\Routing\ResponseFactory contract được trả về. Contract này cung cấp vào phương thức cho việc tạo responses.

View Responses

Nếu bạn muốn kiểm soát status và header của response nhưng bạn cũng muốn trả về một view chứa nội dung của response, bạn có thể sử dụng phương thức view:

return response()
      ->view('hello', $data, 200)
      ->header('Content-Type', $type);

Tất nhiên, nếu bạn không cần truyền status tùy biến của HTTP hoặc tùy biến header, bạn có thể sử dụng hàm global view.

JSON Responses

Phương thức json sẽ tự động đặt Content-Type header là application/json, cũng như chuyển mảng thành JSON bằng hàm json_encode của PHP:

return response()->json([
  'name' => 'Abigail',
  'state' => 'CA'
]);

Nếu bạn muốn tạo một JSONP response, bạn có thể sử dụng phương thức json kết hợp với phương thức withCallback:

return response()
      ->json(['name' => 'Abigail', 'state' => 'CA'])
      ->withCallback($request->input('callback'));

File Downloads

Phương thức download có thể dùng để tạo ra một response bắt trình duyệt của người dùng tải file tại đường dẫn. Phương thức download chấp nhận tên file như là đối số thứ hai của phương thức, mà sẽ xác định tên file được người dùng đang tả. Cuối cùng, bạn có thể truyền một mảng của HTTP headers như là tham số thứ ba của phương thức:

return response()->download($pathToFile);

return response()->download($pathToFile, $name, $headers);

Symfony HttpFoundation,là quản lý file tải, yêu cầu file tải có tên là định dạng ASCII.

File Responses

Phương thưcs file sử dụng để hiển thị một file, như là ảnh hoặc PDF, trực tiếp trong trình duyệt của người dùng thay vì phải tải. Phương thức này chấp nhận đường dẫn như là đối số đầu tiên và mảng của header như là đối số thứ hai:

return response()->file($pathToFile);

return response()->file($pathToFile, $headers);

Response Macros

Nếu bạn muốn định nghĩa một tùy biến response bạn có thể sử dụng lại routes và controllers, bạn có thể dùng phương thức macro trong Response facade. Ví dụ, từ một phương thức service provider's boot:

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Response;

class ResponseMacroServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Register the application's response macros.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    Response::macro('caps', function ($value) {
      return Response::make(strtoupper($value));
    });
  }
}

Phương thức macro tên là đối số thứ nhất, và một Closure là đối số thứ hai. Closure của macro sẽ thực thi khi đang gọi macro từ một thực hiện ResponseFactory hoặc phương thức response:

return response()->caps('foo');
Nguồn: https://laravel.com/docs/5.3/responses