Video học laravel 5.2 cơ bản1. Cài đặt laravel

 2. Routting cơ bản (phần 1)

 3. Routting cơ bản (phần 2)

 4. Routting cơ bản (phần 3)

 5. Artisan trong laravel 5.2

 6. View trong laravel 5.2

 7. Blade template trong laravel 5.2 (phần 1)

 8. Blade template trong laravel 5.2 (phần 2)

 9. Controller (phần 1)

 10. Controller (phần 2 ) - RESTful Resource Controllers

 11. Authentication (phần 1)

 12. Authentication (phần 2) Đăng nhập

 13. Authentication (phần 3) Đăng ký

 14. Middleware

 15. Migrations