Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Biến trong CSS

Sử dụng biến trong CSS

Những website lớn thường sẽ sử dụng rất nhiều CSS với lượng lớn giá trị bị lặp lại. Giả sử khi bạn muốn sửa màu chủ đạo của website thì rất có khả năng bạn sẽ phải sửa ở rất nhiều vị trí ví dụ như button, navbar, title,.... Điều này gây ra rất nhiều khó khăn khi code cũng như khi bảo dưởng và duy trì website.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể sử dụng CSS pre-processing: SASS, LESS. Tuy nhiên, với cách này các bạn sẽ cần thêm 1 bước complile độc lập, đồng thời cần phải bỏ thời gian ra học và tìm hiểu về chúng và một điều rất quan trọng là các bạn sẽ không thể sử dụng javascript để update các giá trị css.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 cách đơn giản hơn đó là biến trong css không cần bước compile độc lập đồng thời các bạn hoàn toàn có thể thay đổi các giá trị css bằng javascript.

Sử dụng

/* Khai báo biến */

element {
--spacing:10px;
}

/* Sử dụng biến */

element {
padding: var(--spacing);
}
Các bạn lưu ý, tất cả biến trong css khi khai báo đều cần có hai dấu gạch ngang "--" ở phía trước .
Khi lấy giá trị của biến ra thì các bạn dùng cấu trúc "var(tên biến)".

Ví dụ 1: Sử dụng javascript để thay đổi giá trị biến

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<style>
body {
--main-color: red;
}

 .red {
  color: var(--main-color);
 }
 
 .red2 {
  color: var(--main-color);
 }
 
 .red3 {
  color: var(--main-color);
 }
 
</style>

</head>

<body>
<h1 class="red">Red 1</h1>
<h1 class="red">Red 2</h1>
<h1 class="red">Red 3</h1>
</body>

</html>

Trong ví dụ trên, màu của tất cả phần tử class red đều được set theo biến --main-color. Khi bạn muốn đổi màu thì chỉ cần thay đổi giá trị của biến --main-color.
Bạn có thể thay đổi giá trị biến --main-color thành "blue" bằng javascript như sau:

document.querySelector('body').style.setProperty("--main-color",'blue');

Tính kế thừa của biến CSS

<style>
.parent {
--color: blue;
}
.child1 {
--color: green;
}

.child1 {
 color:var(--color);
}

.child2 {
 color:var(--color);
}

</style>
<body>
<div class="grand-parent">
<div class="parent">
<div class="child1">child1</div>
<div class="child2">child2</div>
</div>
</div>
</body>

Trong ví dụ trên:
Đối với class="child1": color = green mà không phải là blue do giá trị này được define trong class="child1"
Đối với class="child2": color=blue do thừa hưởng từ class="parent"
Đối với class="grand-parent": biến --color không tồn tại do biến này chỉ được define trong các phần tử con.

Giá trị mặc định

Các bạn có thể define giá trị mặc định khi mà biến không tồn tại như sau:

element {
color: var(--main-color, red); /* nếu --main-color không tồn tại thì trả về red */
}

element {
background-color: var(--main-color, --second-color, pink); /* trả về red nếu --main-color và --second-color không tồn tại */
}

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.