Tạo chức năng ghi nhớ đăng nhập

 

Đầu tiên trong form của bạn cần tạo một nút checkbox

<form action="{{url('login')}}" method="POST" role="form">
					<legend>Login</legend>
					@if($errors->has('errorlogin'))
						<div class="alert alert-danger">
							<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>
							{{$errors->first('errorlogin')}}
						</div>
					@endif
					<div class="form-group">
						<label for="">Email</label>
						<input type="text" class="form-control" id="email" placeholder="Email" name="email" value="{{old('email')}}">
						@if($errors->has('email'))
							<p style="color:red">{{$errors->first('email')}}</p>
						@endif
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="">Password</label>
						<input type="password" class="form-control" id="password" placeholder="Password" name="password">
						@if($errors->has('password'))
							<p style="color:red">{{$errors->first('password')}}</p>
						@endif
					</div>
          <div class="form-group">
						<input type="checkbox" id="remember" name="remember"> Remember me
					</div>
				
					
					{!! csrf_field() !!}
					<button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng nhập</button>
				</form>

Trong method postLogin bạn chỉ cần thêm tham số  $request->has('remember') vào hàm Auth::attempt() , việc còn lại để framework laravel nó xử lý.

 public function postLogin (Request $request) {
    
  	$rules = [
  		'email' => 'required|email',
  		'password' => 'required|min:8'
  	];
  	$messages = [
  		'email.required' => 'Email là trường bắt buộc',
  		'email.email' => 'Email không đúng định dạng',
  		'password.required' => 'Mật khẩu là trường bắt buộc',
  		'password.min' => 'Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự'
  	];
  	$validator = Validator::make($request->all(), $rules, $messages);

  	if ($validator->fails()) {
      return redirect()->back()->withInput()->withErrors($validator);
  	} else {
  		$email = $request->input('email');
  		$password = $request->input('password');
  		if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password], $request->has('remember'))) {
  			return redirect()->intended('/');
  		} else {
        $errors = new MessageBag(['errorlogin' => 'Email hoặc mật khẩu không đúng!']);
  			return redirect()->back()->withInput()->withErrors($errors);
  		}
  	}
  }

Done.