Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

RecoilJS phần một, cài đặt và sử dụng cơ bản

Tại sao lại xuất hiện RecoilJS

Redux dường như là thư viện quản lý state phổ biến và mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái react, mobx cũng thật sự phổ biến và ấn tượng không kém, Context của react cũng là một công cụ không tệ, vậy tại sao facebook lại phát triển recoil ?. Sau đây là một số ưu điểm của recoil so với redux:
1. Tạo ra một công cụ quản lý state đơn giản, với cú pháp trực quan giống như state đơn thuần của react.
2. Hỗ trợ quản lý state bất đồng bộ.
3. Cung cấp khả năng lưu trữ state lâu dài (persist state).
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt trong series này nhé.

Các thành phần chính của RecoilJS

Atom

Recoil lưu trữ dữ liệu theo các đơn vị gọi là atom, React component có thể truy cập tới dữ liệu chứa trong atom và thay đổi giá trị của dữ liệu. atom yêu cầu 2 tham số là mã định danh duy nhất (unique key) và giá trị mặc định của dữ liệu.

const count = atom({
 key: 'count',
 default: 0,
})

RecoilRoot

Để có thể sử dụng recoil, ứng dụng cần được bao bọc bởi một component có tên là RecoilRoot, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về api này hơn sau này, trước mắt cứ hiểu nó như Provider trong redux, và không cần truyền vào store nào cả.

 <RecoilRoot>
  <App />
 </RecoilRoot>

Selectors

Selectors trả về dữ liệu đã được tính toán (giống với thư viện reselect trong hệ sinh thái redux). Nếu bạn chưa sử dụng reselect,chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm dữ liệu tính toán thông qua ví dụ phía sau đây.
Selectors nhận vào hai tham số, mã định danh duy nhất và hàm get trả về dữ liệu được tính toán.

Hooks

Component sẽ tương tác với dữ liệu thông qua các hooks được cung cấp bởi recoil, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn ở phần sau.

Ứng dụng Todo đầu tiên

Lý thuyết sơ như vậy là đủ rồi, chúng ta cùng dùng thử recoil bằng ứng dụng cơ bản todo app nhé:

Cài đặt ứng dụng

Sử dụng create-react-app để tạo ứng dụng react và cài đặt thêm thư viện recoil

npx create-react-app recoil-todo

sau đó là

npm install recoil 
or
yarn add recoil

Cấu trúc thư mục của chúng ta sẽ như sau

src
  index.js
  state.js
  TodoList.jsx
  TodoForm.jsx
  TodoItem.jsx

Khởi tạo component root

Chúng ta sẽ tạo ra một component App sau đó đặt nó trong RecoilRoot như sau:

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { RecoilRoot } from 'recoil';
import TodoList from './TodoList';
import TodoForm from './TodoForm';

function App() {
  return (
   <div className="todo-app">
    <TodoForm />
    <TodoList />
   </div>
  );
}

ReactDOM.render(
  <RecoilRoot>
    <App />
  </RecoilRoot>,
  document.getElementById('root')
);

Khởi tạo dữ liệu

Như đã nói chúng ta sẽ lưu dữ liệu theo các atom, giả sử chúng ta có một dữ liệu là danh sách các todo, được khởi tạo bằng atom như sau:
state.js

import { atom } from 'recoil';

const TODO_LIST = 'todoListData';

const todoListState = atom({
 key: TODO_LIST,
 default: []
});

export { todoListState };

Ở đây mình có khai báo key của state bằng một constant để dễ quản lý, vì lưu ý rằng key của mỗi atom phải là duy nhất. Việc khởi tạo dữ liệu chỉ đơn giản như vậy thôi, không có gì phức tạp phải không?

Render dữ liệu ra component

Oke, chúng ta đã khởi tạo được dữ liệu, điều cơ bản đầu tiên là làm sao component có thể nhận vào dữ liệu đó, trong redux thì ta dùng hàm connect với hai tham số kinh điển mapStateToProps và matchDispatchToProps gây khó khăn cho biết bao nhiêu thế hệ dev khi tiếp xúc với redux (nói vui vậy thôi chứ mình dùng redux rất nhiều và vẫn rất thích redux nhé, ngoài ra react-redux cũng có các hooks thay thế hàm connect rồi).
Như mình nói ở trên, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ bằng các hooks. Cùng bắt đầu với hook đầu tiên trong TodoList.jsx nhé:

import React from 'react';
import { useRecoilValue } from 'recoil';
import { todoListState } from './state';
import TodoItem from './TodoItem';

function TodoList() {
 const todoList = useRecoilValue(todoListState);
 
 return (
   <ul>
    {todoList.map(todo => (
      <TodoListItem data={todo} key={todo.id} />
    ))}
   </ul>
 );
}

export default TodoList;

Khá là dễ phải không, import state vào và chỉ cần dùng một hook là có thể nhận được luôn giá trị của state. Có thể dễ dàng hiểu rằng useRecoilValue cung cấp khả năng truy cập vào dữ liệu của một atom và sử dụng nó trong component.

Tạo một todo mới

Sau khi làm một công việc đơn giản là nhận dữ liệu và render ra, chúng ta tiếp tục chuyển sang công việc tiếp theo, đó là tiến hành tạo một todo mới, việc này sẽ đòi hỏi cần phải thay đổi giá trị của state. Được thực hiện trong TodoForm:

import React, { useState } from 'react';
import { useSetRecoilState } from 'recoil';
import { todoListState } from './state';

function TodoForm() {
 const [inputValue, setInputValue] = useState('');
 const setTodoList = useSetRecoilState(todoListState);
 
 function handleChange(e) {
  setInputValue(e.target.value);
 }
 
 function handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();
  const getValue = inputValue.trim();
  // check if value exists
  if (getValue) {
   setTodoList((oldTodoList) => {
     return [
      ...oldTodoList,
      {
       id: Math.random().toString(),
       content: getValue,
       isDone: false
      }
     ];
   });
   
   // reset input value
  setInputValue('');
  }
 }
 
 return (
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <input value={inputValue} onChange={handleChange} />
    <input type="submit" value="Create Todo" />
   </form>
 );
}

export default TodoForm;

Chúng ta sử dụng một hook tiếp theo được cung cấp bởi recoil, cho phép nhận về function giúp thay đổi giá trị dữ liệu trong atom. Function này nhận vào một callback với tham số là giá trị hiện tại (trước khi thay đổi) của state và trả về giá trị mới của state đó. Ở đây ta thấy component TodoForm không cần render giá trị của todoListState mà chỉ cần thay đổi nó, vì vậy ta sử dụng useSetRecoilState thay vì useRecoilValue.
Nếu component cần làm cả hai việc, render và thay đổi state, chúng ta không cần dùng cả 2 hook cùng một lúc, mà recoil đã cung cấp sẵn một hook có tên là useRecoilState, trả về cả todoList và hàm setTodoList với cú pháp như sau:

import { useRecoilState } from 'recoil'
import {todoListState} from './state'
...
// look like react useState :D
const [todoList, setTodoList] = useRecoilState(todoListState)
...

Cập nhật Status của các task đã tạo.

Mở rộng một chút ứng dụng, chúng ta sẽ thêm sự kiện, khi click vào một TodoItem thì sẽ đánh dấu là hoàn thành, tương tự, ta sẽ sử dụng useSetRecoilState như ở trên:

import React from 'react'
import { todoListState } from './state'
import { useSetRecoilState } from 'recoil'

function TodoItem({ data }) {
 const setTodoItem = useSetRecoilState(todoListState);

 function handleComplete() {
  if (!data.isDone) {
   setTodoItem((oldTodoList) => {
    return oldTodoList.map(todo => {
     if (todo.id === data.id) return {...todo, isDone: true}
     return todo
    })
   })
  }
 }

 const className = data.isDone ? 'todo-item done' : 'todo-item'
 const taskTitle = data.isDone ? `${data.content} => done` : data.content

 return (
  <li onClick={handleComplete} className={className}>
   <data>{taskTitle}</data>
  </li>
 );
}

export default TodoItem;

Thêm một chút css và kiểm tra thành quả nào

Một vài nhận xét ban đầu

Việc khởi tạo state khá là ngắn gọn ngắn gọn và tương đối tương đồng với useState của React, khác biệt là state có thể được truy cập ở bất cứ đâu, bên trong RecoilRoot.Tương tác giữa componentstate thật sự đơn giản, mình chưa gặp khó khăn nào với cú pháp của recoil vì nhìn khá là tường minh và dễ hiểu. Tuy nhiên đây mới chỉ là ứng dụng todo list đơn giản, chúng ta cần kiểm chứng thêm khả năng của recoil với những ứng dụng lớn hơn, đồng thời đi sâu hơn vào các phần khác như xử lý asyncpersist để thấy liệu rằng recoil có phải là lựa chọn có thể thay thế redux hay mobx.

Tham khảo recoiljs documentation
Code demo trong bài viết: https://github.com/cuongnh-1139/recoil-demo