Hướng dẫn tạo chức năng đăng xuất trong laravel

 

Chúng ta bắt đầu nào.

Đầu tiên ta cần tạo một nút đăng xuất ở trong view có dạng như sau

<a href="{{url('logout')}}">Đăng xuất</a>

Trong app\Http\routes.php mình cần tạo 1 method như sau

Route::get('logout','HomeController@getLogout');

Tiếp theo trong app\Http\Controller\HomeController.php tạo một method getLogout

public function getLogout() {
   Auth::logout();
   return redirect(\URL::previous());
}

Done.