Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Giới thiệu mạng ResNet

Giới thiệu

ResNet (Residual Network) được giới thiệu đến công chúng vào năm 2015 và giành vị trí thứ 1 trong cuộc thi ILSVRC 2015 với tỉ lệ lỗi top 5 chỉ 3.57%. Thậm chí đứng vị trí đầu tiên trong cuộc thi ILSVRC and COCO 2015 với ImageNet Detection, ImageNet localization, Coco detection và Coco segmentation. Có nhiều biến thể của kiến trúc ResNet với số lớp khác nhau như ResNet-18, ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101, ResNet-152,...Với tên là ResNet theo sau là một số chỉ kiến trúc ResNet với số lớp nhất định.

Tại sao lại xuất hiện mạng ResNet

Mạng ResNet (R) là một mạng CNN được thiết kế để làm việc với hàng trăm hoặc hàng nghìn lớp chập. Một vấn đề xảy ra khi xây dựng mạng CNN với nhiều lớp chập sẽ xảy ra hiện tượng Vanishing Gradient dẫn tới quá trình học tập không tốt.

Vanishing Gradient

Backpropagation Algorithm là một kỹ thuật thường được sử dụng trong quá trình tranining. Ý tưởng chungcủa thuật toán lá sẽ đi từ output layer đến input layer và tính toán gradient của cost function tương ứng cho từng parameter (weight) của mạng. Gradient Descent sau đó được sử dụng để cập nhật các parameter đó.

Quá trình trên sẽ được lặp lại cho tới khi các parameter của network hội tụ. Thông thường chúng ta sẽ có một hyperparametr (số Epoch - số lần mà traninig set được duyệt qua một lần và weights được cập nhật) định nghĩa cho số lượng vòng lặp để thực hiện quá trình này. Nếu số lượng vòng lặp quá nhỏ, mạng có thể sẽ không cho ra kết quả tốt và ngược lại thì thời gian tranining sẽ lâu nếu số lượng vòng lặp quá lớn.

Tuy nhiên, thực tế Gradients thường sẽ có giá trị nhỏ dần khi đi xuống các layer thấp hơn. Kết quả là các cập nhật thực hiện bởi Gradients Descent không làm thay đổi nhiều weights của các layer đó, làm chúng không thể hội tụ và mạng sẽ không thu được kết quả tốt. Hiện tượng như vậy gọi là Vanishing Gradients.

Mạng ResNet ra đời cũng giải quyết vấn đề đó.

Kiến trúc mạng ResNet

Giải pháp mà ResNet đưa ra là sử dụng kết nối tắt đồng nhất để xuyên qua một hay nhiều lớp. Một khối như vậy được gọi là một Residual Block, như trong hình sau :

ResNet gần như tương tự với các mạng gồm có convolution, pooling, activation và fully-connected layer. Ảnh bên trên hiển thị khối dư được sử dụng trong mạng. Xuất hiện một mũi tên cong xuất phát từ đầu và kết thúc tại cuối khối dư.
Với H(x) là giá trị dự đoán, F(x) là giá trị thật (nhãn), chúng ta muốn H(x) bằng hoặc xấp xỉ F(x). Việc F(x) có được từ x như sau:

X->weight1-> ReLU -> weight2

Giá trị H(x) có được bằng cách:

F(x) + x -> ReLU

Như chúng ta đã biết việc tăng số lượng các lớp trong mạng làm giảm độ chính xác, nhưng muốn có một kiến trúc mạng sâu hơn có thể hoạt động tốt.

 • Hình 1. VGG-19 là một mô hình CNN sử dụng kernel 3x3 trên toàn bộ mạng, VGG-19 cũng đã giành được ILSVRC năm 2014.
 • Hình 2. ResNet sử dụng các kết nối tắt ( kết nối trực tiếp đầu vào của lớp (n) với (n+x) được hiển thị dạng mũi tên cong. Qua mô hình nó chứng minh được có thể cải thiện hiệu suất trong quá trình training model khi mô hình có hơn 20 lớp.
 • Hình 3. Tổng cộng có 12 đầu ra từ ResNet-152 và VGG-19 đã được sử dụng làm đầu vào cho mạng có 2 lớp hidden. Đầu ra cuối cùng được tính toán thông qua hai lớp ẩn ( hidden).
  Việc xếp chồng các lớp sẽ không làm giảm hiệu suất mạng.Với kiến trúc này các lớp phía trên có được thông tin trực tiếp hơn từ các lớp dưới nên sẽ điều chỉnh trọng số hiệu quả hơn.

Xây dựng mạng ResNet-50

Hình dưới đây mô tả chi tiết kiến trúc mạng nơ ron ResNet :

"ID BLOCK" trong hình trên là viết tắt của từ Identity block và ID BLOCK x3 nghĩa là có 3 khối Identity block chồng lên nhau.
Nội dung hình trên như sau :

 • Zero-padding : Input với (3,3)
 • Stage 1 : Tích chập (Conv1) với 64 filters với shape(7,7), sử dụng stride (2,2). BatchNorm, MaxPooling (3,3).
 • Stage 2 : Convolutiontal block sử dụng 3 filter với size 64x64x256, f=3, s=1. Có 2 Identity blocks với filter size 64x64x256, f=3.
 • Stage 3 : Convolutional sử dụng 3 filter size 128x128x512, f=3,s=2. Có 3 Identity blocks với filter size 128x128x512, f=3.
 • Stage 4 : Convolutional sử dụng 3 filter size 256x256x1024, f=3,s=2. Có 5 Identity blocks với filter size 256x256x1024, f=3.
 • Stage 5 :Convolutional sử dụng 3 filter size 512x512x2048, f=3,s=2. Có 2 Identity blocks với filter size 512x512x2048, f=3.
 • The 2D Average Pooling : sử dụng với kích thước (2,2).
 • The Flatten.
 • Fully Connected (Dense) : sử dụng softmax activation.

Dưới đây là code mẫu mạng ResNet-50

def ResNet50(input_shape = (64, 64, 3), classes = 6):
  """
  Implementation of the popular ResNet50 the following architecture:
  CONV2D -> BATCHNORM -> RELU -> MAXPOOL -> CONVBLOCK -> IDBLOCK*2 -> CONVBLOCK -> IDBLOCK*3
  -> CONVBLOCK -> IDBLOCK*5 -> CONVBLOCK -> IDBLOCK*2 -> AVGPOOL -> TOPLAYER

  Arguments:
  input_shape -- shape of the images of the dataset
  classes -- integer, number of classes

  Returns:
  model -- a Model() instance in Keras
  """
  
  # Define the input as a tensor with shape input_shape
  X_input = Input(input_shape)

  
  # Zero-Padding
  X = ZeroPadding2D((3, 3))(X_input)
  
  # Stage 1
  X = Conv2D(64, (7, 7), strides = (2, 2), name = 'conv1', kernel_initializer = glorot_uniform(seed=0))(X)
  X = BatchNormalization(axis = 3, name = 'bn_conv1')(X)
  X = Activation('relu')(X)
  X = MaxPooling2D((3, 3), strides=(2, 2))(X)

  # Stage 2
  X = convolutional_block(X, f = 3, filters = [64, 64, 256], stage = 2, block='a', s = 1)
  X = identity_block(X, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='b')
  X = identity_block(X, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='c')


  # Stage 3 
  X = convolutional_block(X, f = 3, filters = [128, 128, 512], stage = 3, block='a', s = 2)
  X = identity_block(X, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='b')
  X = identity_block(X, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='c')
  X = identity_block(X, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='d')

  # Stage 4 
  X = convolutional_block(X, f = 3, filters = [256, 256, 1024], stage = 4, block='a', s = 2)
  X = identity_block(X, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='b')
  X = identity_block(X, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='c')
  X = identity_block(X, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='d')
  X = identity_block(X, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='e')
  X = identity_block(X, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='f')

  # Stage 5 
  X = convolutional_block(X, f = 3, filters = [512, 512, 2048], stage = 5, block='a', s = 2)
  X = identity_block(X, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='b')
  X = identity_block(X, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='c')

  # AVGPOOL . Use "X = AveragePooling2D(...)(X)"
  X = AveragePooling2D()(X)

  # output layer
  X = Flatten()(X)
  X = Dense(classes, activation='softmax', name='fc' + str(classes), kernel_initializer = glorot_uniform(seed=0))(X)
  
  
  # Create model
  model = Model(inputs = X_input, outputs = X, name='ResNet50')

  return model

Thực tế, ResNet không phải là kiến trúc đầu tiên sử dụng các kết nối tắt, Highway Network là một ví dụ. Trong thử nghiệm cho thấy Highway Network hoạt động không tốt hơn
ResNet.Giải pháp ResNet đưa ra đơn giản hơn và tập trung vào cải thiện thông tin thông qua độ dốc của mạng.
Sau ResNet hàng loạt biến thể của kiến trúc này được giới thiệu. Thực nghiệm cho thấy những kiến trúc này có thể được huấn luyện mạng nơ ron với độ sâu hàng nghìn lớp và nó nhanh chóng trở thành kiến trúc phổ biến nhất trong Computer Vision.

Hi vọng bài viết này giúp bạn có cái nhìn cơ bản về ResNet. Phần tới chũng ta sẽ implement với tập Dataset xem kết quả sẽ như thế nào nhé.

Tài liệu tham khảo

 1. https://missinglink.ai/guides/keras/keras-resnet-building-training-scaling-residual-nets-keras/
 2. https://towardsdatascience.com/introduction-to-resnets-c0a830a288a4
 3. https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf
 4. https://towardsdatascience.com/an-overview-of-resnet-and-its-variants-5281e2f56035