Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cấu hình security với oauth2 trong spring boot

1.Thư viện cần dùng

<dependency>
  <groupId>org.springframework.security.oauth</groupId>
  <artifactId>spring-security-oauth2</artifactId>
</dependency>

2.@EnableAuthorizationServer

Cấu hình authorization server chịu trách nhiệm quản lý access tokens

Ở đây tôi sẽ cấu hình lưu token vào memory của server , bạn cũng có thể cấu hình lưu token vào database :

@Configuration
@EnableAuthorizationServer
public class AuthServerOAuth2Config extends AuthorizationServerConfigurerAdapter {
  @Autowired
  private AuthenticationManager authenticationManager;
  @Autowired
  private TokenStore tokenStore;

  @Override
  public void configure(ClientDetailsServiceConfigurer clients) throws Exception {
    clients.inMemory()
        .withClient("client")
        .authorizedGrantTypes("password", "authorization_code", "refresh_token", "implicit")
        .authorities("ROLE_CLIENT", "ROLE_TRUSTED_CLIENT", "USER")
        .scopes("read", "write")
        .autoApprove(true)
        .secret(passwordEncoder().encode("secret"));
  }

  @Bean
  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
  }

  @Override
  public void configure(AuthorizationServerEndpointsConfigurer endpoints) {
    endpoints
        .authenticationManager(authenticationManager)
        .tokenStore(tokenStore);
  }

  @Bean
  public TokenStore tokenStore() {
    return new InMemoryTokenStore();
  }
}

Chúng ta xem qua các cấu hình :

tokenStore ở đây là nơi lưu trữ token InMemoryTokenStore có nghĩa là sẽ lưu trữ token vào memory chúng ta cũng có thể sử dụng
JdbcTokenStore để lưu token vào database.

withClient ("client") là user được xác định trong bank. trong trường hợp này chúng ta gọi là client

uthorizedGrantTypes ("password", "authorization_code", "refresh_token", "implicit") sử dụng password service

secret (passwordEncoder (). encode ("password")) là password của "client"

3.Security Configuration

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class AuthServerWebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
  @Autowired
  private PasswordEncoder passwordEncoder;

  @Override
  @Bean
  public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
    return super.authenticationManagerBean();
  }

  @Override
  protected void configure(final HttpSecurity http) throws Exception {
    http.csrf().disable();
    http.authorizeRequests()
        .antMatchers("/login").permitAll()
        .anyRequest().authenticated();
  }

  @Bean
  @Override
  public UserDetailsService userDetailsService() {
    UserDetails user = User.builder().username("user").password(passwordEncoder.encode("password")).
        roles("USER").build();
    UserDetails userAdmin = User.builder().username("admin").password(passwordEncoder.encode("password")).
        roles("ADMIN").build();
    return new InMemoryUserDetailsManager(user, userAdmin);
  }
}

Ở đây tôi @Override lại userDetailsService và set hai user và trong memory trong thực tế khi bạn @Override userDetailsService
bạn cần query vào database để lấy ra user tương ứng.

4.Controller

@RestController
@RequestMapping
@EnableResourceServer
public class TestController {
  @GetMapping("/test")
  public String test() {
    return "oke";
  }
}

5.Kiểm tra security

Đầu tiên chúng ta hãy thử gọi api /test mà chưa login

Kết quả này là những gì chúng ta cần khi chưa login thì sẽ trả về lỗi 401

Chúng ta sẽ login để lấy token với path/oauth/token

curl -X POST \
 http://localhost:8686/oauth/token \
 -H 'Authorization: Basic bm9uYW1lOjEyMzQ1Ng==' \
 -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
 -H 'Postman-Token: 7ec2be4e-a7e6-4049-ad5e-c96829683cb1' \
 -d 'grant_type=password&username=user&password=password'


Chúng ta copy access_token và quay lại api/test thêm token vào header Authorization

Như các bạn thấy chúng ta đã gọi thành công vào api test

6.Kết

Vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cấu hình security với oauth2 trong spring-boot xong hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo