Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cách phân trang trong Laravel sử dụng yajra datatable khi số lượng bản ghi lớn

Các bạn cho mình hỏi cách để chia nhỏ dữ liệu trong yajra datatable để tải lên trình duyệt khi số lượng bản ghi lớn. <br>
Code Controller <br>
public function index()
{
if(request()->ajax())
{
$item = Monhoc::select(['id','name'])->orderBy('id', 'desc');
return Datatables::of($item)
->addColumn('action', function($item){

          $button = '<a href="monhoc/'. $item->id .'/edit" class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-edit"></i></a>';
          $button .= '&nbsp;&nbsp;';
          $button .= '<button type="button" name="delete" id="'.$item->id.'" class="delete btn btn-danger btn-xs"><i class="fa fa-trash"></i></button>';
          return $button;
        })
   ->rawColumns(['action'])
   ->make(true);
  }
  return view('admin/monhoc/index');
}

<br>
**** Code view:****<br>
$(document).ready(function() {
// Load data
$(' #monhoc_table').DataTable( {
processing: true,
serverSide: true,
ajax: '{{ route('monhoc.index') }}',

   columns: [
    {data: 'id'},
    {data: 'name'},
    {data: 'action', name: 'action', orderable: false, searchable: false}
  ]
  
} );

Tuy nhiên cách này khi số lượng bản ghi lớn nó bị treo trình duyệt hoặc load rất lâu ( dữ liệu khoảng 7000 bản ghi ).
Các bạn cho mình hỏi làm sao để phân chia nhỏ dữ liệu trước khi tải lên trình duyệt. Cảm ơn mọi người