Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cách cài giả lập Android bằng Dòng lệnh (cho Windows)

Để thiết lập trình giả lập Android với thiết bị ảo Android Virtual Device (AVD):

Bước 1: Tải xuống và cài đặt SDK Android đi kèm vớihttps://developer.android.com/studio/
(Nếu bạn thực sự muốn sử dụng Command Prompt cho việc này, hãy xem bài này: https://superuser.com/questions/25538/how-to-download-files-from-command-line-in-windows-like-wget-or-curl

Bước 2: Sau khi tải xuống và cài đặt, SDK Android thường có thể được tìm thấy tại **C:\Users\User\AppData\Local\Android\Sdk\ **

Sau đó " Thì Bạn sẽ phải thêm một vài thư mục con vào biến PATH của bạn .
giả lập android gameloop.mobi
Hình ảnh: Nội dung thư mục SDK Android

Bước 3: Khởi chạy Command Prompt và thêm các thư mục này vào biến PATH của bạn với các lệnh sau:

> PATH = %PATH%;C:\Users\User\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
> PATH= %PATH%;C:\Users\User\AppData\Local\Android\Sdk\emulator
> PATH= %PATH%;C:\Users\User\AppData\Local\Android\Sdk\tools\bin

Bước 4: Cài đặt các công cụ SDK và hình ảnh hệ thống mới nhất cho API cấp 28:

>sdkmanager "platform-tools" "platforms;android-28"
>sdkmanager "system-images;android-28;google_apis;x86"
>sdkmanager --licenses

sdkmanager phụ thuộc vào thư mục. \ tools \ bin \

Bước 5: Tạo thiết bị ảo Android (AVD) bằng lệnh sau:

> avdmanager create avd -n Android28 -k "system-images;android-28;google_apis;x86"

Thông tin thêm về lệnh trên và các tham số của nó tại https://developer.android.com/studio/command-line/avdmanager

Bước 6: Để chạy trình giả lập của bạn, bạn sẽ cần cài đặt phần mềm Bộ tăng tốc phần cứng của Intel, HAXM, có sẵn tại https://software.intel.com/en-us/articles/intel-hardware-accelerated-execution-manager-intel-haxm

Nếu bạn đã bật Hyper-V, bạn sẽ được yêu cầu tắt nó để chạy HAXM. Điều này có thể đạt được bằng cách làm theo các hướng dẫn có sẵn tại https://www.nextofwindows.com/how-to-enable-configure-and-use-hyper-v-on-windows-10 .
LƯU Ý: Bạn cũng có thể cần phải khởi động lại máy tính của mình, có thể yêu cầu lặp lại các bước liên quan đến biến PATH . Bạn cũng có thể đặt PATH thông qua Bảng điều khiển Control Panel . .

Bước7: Chạy các lệnh sau trong Command Prompt để khởi động trình giả lập của bạn.

>emulator -avd Android28

Sau đó nó sẽ khởi chạy trình giả lập Android của bạn trong một cửa sổ mới.

Bước 8: Để xem danh sách các thiết bị Android đang hoạt động, hãy chạy

adb devices

(phụ thuộc vào ./pl platform-tools )

Tin được viết bởi: Emulator Gameloop.mobi