Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Những điều cần biết về GraphQL

I. GraphQL vs REST - Những điểm tương đồng của GraphQL và REST là đều được sử dụng để tạo API, và được quản lý qua HTTP - Về sự khác biệt thì REST chủ yếu tập vào độ cố định của một API (API’s dura... ...

MOOC là gì?

"Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường". Bạn cũng đã biết hiện... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1420